Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden biertraining.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van biertraining.nl
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging, annulering en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Leeftijdsgrens
Artikel 18 - Copyright en eigendomsrecht
Artikel 19 - Privacy Statement

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
3.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemer aanbiedt;
6.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door biertraining.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van biertraining.nl.

 

Artikel 2 - Identiteit van biertraining.nl

Naam: Biertraining Consultancy V.O.F

Naam opleiding: biertraining.nl

Vestigingsadres: Kruisstraat 34, 6576 JS, Ooij

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 71439374

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van biertraining.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen biertraining.nl en afnemer.

2.    De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.     Indien de afnemer op de website van biertraining.nl een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer een betalingsbewijs en/of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief.

6.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

7.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod is vrijblijvend. Biertraining.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als biertraining.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden biertraining.nl niet.

4.    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

6.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·       de prijs inclusief belastingen;

·       de eventuele kosten van verzending;

·       de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·       de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen biertraining.nl de prijs garandeert;

·       de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·       of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;

·       de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

·       de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

·       De afnemer kan te alle tijde contact opnemen met biertraining.nl om vragen te stellen en/of ondersteuning te krijgen met betrekking tot verduidelijking van de online leeromgeving en/of de trainingen.


Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.

3.    Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt biertraining.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door biertraining.nl is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

4.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft biertraining.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal biertraining.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.    Biertraining.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien biertraining.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten en/of diensten:

1.    Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan biertraining.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

2.    De betaling van de jaarabonnementen, waarvoor een automatische incasso is ingesteld, wordt jaarlijks opnieuw automatisch afgeschreven bij de afnemer, tenzij anders afgesproken. De afnemers van jaarabonnementen kunnen hun abonnement op ieder moment opzeggen. Biertraining.nl is niet verplicht tot het terugbetalen van reeds betaalde abonnementskosten. Wanneer een afnemer het contract opzegt, heeft de afnemer nog tot einde van dat facturatiejaar toegang tot de portal. 

3.    Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de eventuele verpakking van het bierpakket. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan biertraining.nl retourneren, conform de door biertraining.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.    Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan biertraining.nl. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

5.    Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan biertraining.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1.    Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.    Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal biertraining.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.    Biertraining.nl kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien biertraining.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door biertraining.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. voor hygiënische producten en bieren waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs

1.    De in het aanbod vermelde prijzen zijn terug te vinden op www.biertraining.n/shop tenzij anders vermeld. 

2.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.    In afwijking van het vorige lid kan biertraining.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar biertraining.nl geen invloed op heeft, variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. ]

4.    Biertraining.nl is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.

5.    Biertraining.nl is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

6.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door biertraining.nl aangegeven prijzen exclusief reis - , verzend - , porto - en verpakkingskosten.

7.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

8.    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is biertraining.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.    Biertraining.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat biertraining.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Een door biertraining.nl fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover biertraining.nl kan doen gelden.

3.    Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan biertraining.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.    De garantietermijn van biertraining.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Biertraining.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.    De garantie geldt niet indien:

·       De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

·       De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van biertraining.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;

·       De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.    Biertraining.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding. 

4.    Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

5.    In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal biertraining.nl het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal biertraining.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van biertraining.nl.

7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij biertraining.nl tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan biertraining.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging, annulering en verlenging

Duur

1.    De afnemer heeft na aanschaf van de online training onbeperkt toegang tot de online leeromgeving van biertraining.nl tenzij biertraining.nl ophoudt te bestaan of anders is vermeld. 

Opzegging

1.    De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2.    De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (bier abonnementen inbegrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Annulering

1.    Annulering door biertraining.nl: In geval van ziekte of overlijden van de trainer zal biertraining.nl maximale inspanning verrichten om een vervanger te vinden zodat de training doorgang kan vinden. Als het biertraining.nl niet lukt een vervanger te vinden is er sprake van overmacht en zal biertraining.nl de training op een ander tijdstip uitvoeren. Biertraining.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eventueel geleden schade. Het tijdstip waarop de training zal worden uitgevoerd vindt in overleg met de opdrachtgever plaats. De mogelijkheid tot restitutie van gelden wordt in overleg met de afnemer afgestemd. 

2.    Biertraining.nl behoudt zich het recht voor om tot zes dagen voor aanvang van de cursus, workshop of training deze te annuleren wegens onvoldoende deelname. Van onvoldoende deelname is sprake indien zich tot zeven dagen voor aanvang van de cursus, workshop of training minder dan tien betalende deelnemers hebben aangemeld.

3.    Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal biertraining.nl zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum. 

4.    Annulering door afnemer: Kosteloos annuleren voor een cursus, workshop of training van biertraining.nl, kan tot zeven werkdagen voor aanvang van de cursus. De annulering kan alleen schriftelijk per mail of per brief worden gedaan via [email protected]

Annulering en kosten Indien een cursus later dan zeven werkdagen voor de cursus wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:

o   Bij annulering tot en met de dag voor aanvang van de cursus, workshop of training wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

o   Bij annulering op de dag van de cursus, workshop of training zelf wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van no-show.

In geval van annulering door de afnemer zal er in overleg met biertraining.nl een andere datum gepland worden om de training uit te voeren. 

5. Indien nakoming zijdens biertraining.nl niet haalbaar is door overmacht wordt in overleg met de afnemer gekeken naar een passende oplossing. Onder overmacht wordt o.a. verstaan:

- storingen in het verkeer; - Overheidsmaatregelen die KHN verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen: - relletjes, oproer, oorlog;- extreme weersomstandigheden; - brand; - in- , uit- en/of doorvoerverboden.

Verlenging

1. In het geval van een verlenging van abonnement wordt er in overleg met de afnemer afgestemd of er een verlenging zal plaatsvinden. 

Artikel 13 - Betaling

1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan biertraining.nl te melden.

3.    In geval van wanbetaling van de afnemer heeft biertraining.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4.    In geval van betalingsverzuim is biertraining.nl gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

5.   De wijze van betaling kan geschieden via Ideal, credit card of paypal.

6.  Biertraining.nl biedt de mogelijkheid om betalingen voor abonnementen en/of verrichte werkzaamheden per maand of per jaar te factureren. Dit wordt in overleg met de afnemer afgestemd. 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.    Biertraining.nl beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij biertraining.nl, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

3.    Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 

4.   Alle klachten worden binnen een periode van 4 weken afgehandeld. 

5.   Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door biertraining.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer uitsluitsel kan verwachten. 

6.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

7.    Een klacht schort de verplichtingen van biertraining.nl niet op, tenzij biertraining.nl schriftelijk anders aangeeft.

8.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door biertraining.nl, zal biertraining.nl het geleverde product vervangen of restitutie aanbieden aan de afnemer. 

9.    In het uitzonderlijke geval dat biertraining.nl er met de afnemer niet uitkomt dan is er door biertraining.nl een onafhankelijke derde persoon aangesteld om als onafhankelijke partij een bindende uitspraak te doen. Dit is de persoon dhr. Joosten. De consequentie van de bindende uitspraak wordt door biertrainig.nl snel, doch uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. 

10.   Biertraining.nl streeft ernaar om in het geval van een klacht er in goede harmonie met de afnemer uit te komen. Klachten en de afhandeling hiervan worden door biertraining.nl bewaard voor een periode van 1 jaar na afhandeling van de klacht. 

Artikel 15 - Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen biertraining.nl en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland. 

2.    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 Artikel 17 - Leeftijdsgrens

Bestellingen, die betrekking hebben op het bierpakket, zijn alleen toegestaan aan diegene die 18 jaar of ouder zijn. Mocht blijken tijdens levering dat de bestelling wordt geplaatst of afgeleverd aan iemand jonger dan 18 jaar dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. 

Biertraining.nl richt zich op deelnemers van 18 jaar en ouder. Mocht een afnemer van minderjarige leeftijd deel willen nemen aan het examen van SVH dan zullen hier in overleg met het SVH wettelijk, passende maatregelen voor genomen worden.

Artikel 18 - Copyright en eigendomsrecht

1. Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door biertraining.nl verzorgde cursus, training of opleiding blijft eigendom van biertraining.nl

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is het (deelnemers van) de afnemer niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen. 

 Artikel 19 - Privacy Statement

Biertraining Consultancy VOF, met als onderdeel biertraining.nl, gevestigd aan Kruisstraat 34, 6576 JS, Ooij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Biertraining.nl gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.  

De trainers die door biertraining.nl worden ingehuurd zijn verplicht om iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van biertraining.nl ontvangt geheim te houden.

Het is trainers en/of medewerkers en/of docenten van biertraining.nl verboden om informatie openbaar te maken of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor biertraining.nl, haar trainers, haar medewerkers en de docenten.

Contactgegevens:

www.biertraining.nl, Kruisstraat 34, 6576 JS, Ooij, tel: +31648723547 en/of +31648151347

Persoonsgegevens die wij verwerken

biertraining.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

biertraining.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • biertraining.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

biertraining.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

biertraining.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. biertraining.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

biertraining.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. biertraining.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. biertraining.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

biertraining.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

biertraining.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]